Afspraken

East Valleys Chapter Belgium (hierna ‘EVCB’) werd op 1 oktober 2019 opgericht als vereniging zonder winstoogmerk (hierna ‘vzw’).

Voor de goede orde maakten we onderlinge afspraken op.

EVCB is een vrije club van Harley-Davidson rijders en duozitters. Eventuele uitzonderingen op deze regel kunnen enkel door het dagelijks bestuur worden toegestaan.

Ons hoofddoel is om als vrienden en in groep ritten te rijden waarbij

  • EVCB het programma vooraf en van zodra beschikbaar via de afgesproken kanalen aan alle leden communiceert
  • iedere deelnemer zich aan de wegcode houdt
  • iedere deelnemer zich onthoudt van alcohol en/of verdovende middelen (drugs) en dit de ochtend voor en tijdens de volledige rit
  • iedere deelnemer verantwoordelijk is voor de correcte staat waarin diens motor zich dient te bevinden. Bovendien kan de sheriff (voorrijder), de safety officer of een bestuurslid een rijder verbieden om aan een rit deel te nemen als diens motor niet in orde blijkt te zijn en zo een mogelijk gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen
  • de sheriff de route en stops bepaalt, en dit zonder tegenspraak. Onderling overleg kan natuurlijk altijd
  • de groep als één geheel functioneert: niemand wordt onderweg aan zijn of haar lot overgelaten
  • de leden van EVCB zich respectvol gedragen tegenover andere personen, voorwerpen en regels
  • ieder lid van EVCB vrij is om ritten voor te stellen en al dan niet mee te rijden.

Ieder lid kan en mag vrij voorstellen voor verbetering van de werking van de club aan een van de leden van het bestuur voorleggen. Die zullen altijd besproken en teruggekoppeld worden.

Een bestuurslid kan op elk ogenblik beslissen dat er geen alcohol meer geschonken mag worden aan een bezoeker van East Valleys Place als men van oordeel is dat er sprake is van overmatig gebruik of ongepast gedrag. Indien er op dat ogenblik geen bestuurslid aanwezig is, kan de bartender deze beslissing nemen en zal daarin steeds gesteund worden door het dagelijks bestuur.

Indien er zich problemen zouden voordoen tussen leden van de club onderling, treden minstens twee leden van het dagelijks bestuur op als bemiddelaar. Zij zoeken samen met de betrokken leden naar een oplossing.

Elk lid krijgt, tegen een vergoeding en na betaling van het lidgeld, zijn of haar ‘colors’ (m.a.w. ‘grote snor’ en Eagle voor op de rug en ‘kleine snor’ en naampatch voor op de borst).